ජල විදුලි බලාගාර (විදේශය)

ව්යාපෘතිය (10)

Poso I ජල විදුලි බලාගාරය, ඉන්දුනීසියාව

හයිඩ්‍රොලික් ගේට්ටු, ගැන්ට්‍රි දොඹකර, ස්ථාවර වින්ච් එසවුම්

ව්යාපෘතිය (9)

Nam Ou River Cascade2 ජල විදුලි බලාගාරය, ලාඕසය

කුණු කූඩය, රේඩියල් ගේට්ටුව

ව්යාපෘතිය (11)

Nam Ou River Cascade2 ජල විදුලි බලාගාරය, ලාඕසය

කුණු කූඩය, රේඩියල් ගේට්ටුව

ව්යාපෘතිය (12)

කචි ජල විදුලි බලාගාරය, කොස්ටාරිකාව

හයිඩ්රොලික් ගේට්ටු, ඔසවන්න